กิจกรรมโรงเรียน

Card image cap
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมได้จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ รวมทั้งให้ลูกเสือ เนตรนารีร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

Cr.ครูแอบถ่ายบ.ร.ว.

Card image cap
กิจกรรมส่งเสริมเยาวชน คัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการขยะอินทรีย์ในโรงเรียน

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Cr.ครูแอบถ่ายบ.ร.ว.

Card image cap
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดตราด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยกลุ่มกลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดตามโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตนารี ประจำปี 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด

Cr.ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ตราด

Card image cap
พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีของไทยที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ความกตัญญู และความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ นิยมใช้ หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม เป็นองค์ประกอบในพานดอกไม้ที่นำมาไหว้ครู ซึ่งแต่ละอย่างล้วนมีความหมายเป็นคติธรรม โดยหญ้าแพรกเป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทน ข้าวตอกแทนความมีระเบียบวินัย ดอกมะเขือ แทนความอ่อนน้อม และดอกเข็มแทนสติปัญญาเฉียบแหลม เนื่องในโอกาสวันไหว้ครูในปีนี้ สภานักเรียนโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยในช่วงเช้าเป็นการจัดพิธีไหว้ครู และช่วงสายเป็นการประกวดชุดแฟนซี

Cr.ครูวิชา ฉัตรศิริยิ่งยง

Card image cap
ประชุมผู้ปกครอง 1/2561

เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานทุกภาคส่วนในการดูแล พัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ในระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561

Cr.ครูหยกหลิน ศรีสวัสดิ์ และครูวิชา ฉัตรศิริยิ่งยง

Card image cap
กิจกรรมวันวิสาขบูชา

พื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ อีกทั้งให้นักเรียนได้รู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมเวียนเทียน ณ วัดตากแว้ง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 ได้เข้าร่วมฟังธรรมเทศนา ณ ห้องวิทยบริการ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

Cr.ครูวิชา ฉัตรศิริยิ่งยง

ข่าวการอบรม

ขอเชิญชวน เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)” ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (35411) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี More>>
สำนักจัดหางานจังหวัดตราด ได้กำหนดจัดอบรมสัมมนาครูผู้ปฏิบัติงานแนะแนวตามโครงการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด จังหวัดตราด
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C) ระหว่างวันที่ 18 -24 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด
การจัดอบรม PLC สู่การขอมีหรือเลือนวิทยฐานะ วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรุ้ควมเข้าใจเกี่ยวกับการทำ PLC สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ในวันที่ 18 พฤษภาคม ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ได้เข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"

รางวัลแห่งความสำเร็จ

awards01

รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ประจำปี 2561 ประเภทลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่

ภาพกิจกรรม

Address
159/15 ม.4 ต.บ่อพลอย
อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140

Contacts
โทรศัพท์ : 0-395-91044
โทรสาร : 0-395-91043
E-mail : webmaster@boraiwit.ac.th boraiwit@outlook.com